Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Tháng 11/2017, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tập trung vào một số nhiệm vụ sau.

Xem tiếp


Tháng 9/2017, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2017,

Xem tiếp


Tháng 8/2017, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xem tiếp


Tháng 5/2017, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xem tiếp


Tháng 3/2017, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xem tiếp


Tháng 02/2017, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xem tiếp


Tháng 11, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem tiếp


Tháng 9/2016, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016,

Xem tiếp


Tháng 8/2016, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đồng thời tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện tốt Chương trình hành động theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh,

Xem tiếp


Tháng 06/2016, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2016,

Xem tiếp

12345
Sign In