PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Sáng 07/10/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung 11 văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, các văn bản của Ban Bí thư được quán triệt tại Hội nghị, gồm: Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.


Toàn cảnh Hội nghị

Các văn bản của Bộ Chính trị, gồm: Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo Kết luận số 175-TB/TW về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị các cơ quan, địa phương chủ động triển khai những văn bản đã được quán triệt đảm bảo về thời gian, tiến độ theo kế hoạch và bám sát tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ năm 2020 để tập trung thực hiện hoàn thành theo kế hoạch; chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2026. Tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Quan tâm công tác giáo dục, nhất là về cơ sở vật chất các trường học bán trú. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hương Dịu