Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật lúc: 14/03/2019 10:23:01 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của côntác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm cht; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế và gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.Xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị và địa phương; thực hiện kiểm tra công tác về triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtheo quy định.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Minh Hiệp
Sign In