Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(Cập nhật lúc: 16/07/2018 16:34:25 )

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh và đạt được một số kết quả nhất định.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành các Kế hoạch, hướng dẫn và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và hằng năm.

Việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề được các cấp ủy thành phố triển khai nghiêm túc, có sự đổi mới trong phương thức truyền đạt, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tập trung xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy, 100% chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm điểm việc “làm theo” Bác, góp phần xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ thành phố đã xác định nội dung đột phá là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, thành phố đã lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm như công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất đai, quản lý đô thị để tập trung giải quyết với nhiều giải pháp thực hiện như: Tổ chức ra quân chấn chỉnh lại trật tự đô thị, giải toả hành lang an toàn giao thông; tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư của công dân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan đến công tác quản lý đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng đã được tập trung giải quyết, cơ bản có chuyển biến, kết quả bước đầu đạt được đáng khích lệ.

Thành ủy xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là của người đứng đầu; trong các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, công tác cán bộ đều đề cập đến việc học tập và làm theo Bác. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, trong quy hoạch đủ năng lực, phẩm chất; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ được các ngành, đơn vị thực hiện với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện thành khẩu hiệu hành động cho toàn ngành, đơn vị mình và được niêm yết công khai tại nơi làm việc .

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg, UBND thành phố cũng đã ban hành văn bản cụ thể rõ hơn mục tiêu xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; từng bước đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền; thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp như đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản, sắp xếp bộ máy, thanh tra công vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng bộ máy chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo phục vụ” góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Việc xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng chú trọng. Nhiều tổ chức Đảng đã tích cực nghiên cứu, có nhiều cách làm sáng tạo để đưa việc học tập và làm theo Bác thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, đã gắn việc học tập và làm theo Bác với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã có nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, lao động sản xuất đã trở thành tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác cho cộng đồng noi theo.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Thành ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong thời gian tới, Thành uỷ Bắc Kạn tiếp tục lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như:Tiếp tục vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với phương châm “học tập đi đôi với làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, cá nhân.Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hương Dịu
Sign In