Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

“Tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đảng

(Cập nhật lúc: 28/09/2018 15:58:53 )

Trên cơ sở kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đảng.

Xác định việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, vì vậy, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng các giải pháp nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để triển khai thực hiện, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 04/07/2018 về việc tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” tại đơn vị.

Nội dung tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa bao gồm: Nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các loại “bệnh” của chủ nghĩa cá nhân, trong đó, tập trung làm rõ việc bản thân có biểu hiện suy thoái, sa vào chủ nghĩa cá nhân chưa, ở mức độ nào, hướng khắc phục, sửa chữa nếu có.

Tự kiểm điểm, tự soi tự sửa đối với những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; Quy định nêu gương, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân; Việc xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo...

Đồng thời, tự soi, tự sửa đối với những hạn chế, khuyết điểm khi thực hiện trách nhiệm cá nhân trong tham mưu, chỉ đạo, quản lý và thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm sát, truy tố, xét xử...; Việc chấp hành những điều đảng viên không được làm; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiểm điểm đối với những tồn tại của đơn vị chưa được giải quyết dứt điểm; những kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở phổ biến, quán triệt kế hoạch đến từng cán bộ, đảng viên và đối tượng “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”. Cá nhân viết và báo cáo “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” để cấp Ủy nhận xét, gợi ý nội dung “tự soi”. Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch hành động tự sửa chữa, khắc phục. Các cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” đối với từng cá nhân. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

Việc tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đảng, qua đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Hương Lan
Sign In