PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ 21 (khóa XIV)
Ngày 08/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 21. Các đồng chí: Đồng Văn Lưu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nông Quốc Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Cơ bản các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm được triển khai đảm bảo tiến độ. Sản xuất nông, lâm nghiệp được chú trọng; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được quan tâm thực hiện; việc sáp nhập các thôn, bản các xã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Chất lượng tham mưu, đề xuất của một số ngành, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, điều chỉnh nhân sự bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình và Nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; báo cáo công tác Đại hội các chi, đảng bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy giữa 2 kỳ họp BCH Đảng bộ lần thứ 20 và 21.

Hội nghị đã tổng kết 06 Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy: Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 09/5/2016 về tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng ủy xã, thị trấn; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 16/5/2016 về tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 28/7/2016 về nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/7/2016 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018; Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 09/11/2016 về xây dựng, duy trì xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 09/11/2016 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII; phổ biến, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, gồm: Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Thông báo kết luận số 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương; Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lưu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành từ cuối năm 2019; trong đó nhiệm vụ trọng tâm của quý III/2020 là tập trung giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản.../.

Hương Dịu