PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh
Sáng 31/8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 178 điểm cầu các sở, ngành, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn với hơn 10.500 đại biểu tham dự.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường lớn của tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh gồm:

Kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;

Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra;

Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Kết luận số 62-KL/TU, ngày 9/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”;

Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và Kế hoạch của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị;

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;

Thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị trong giai đoạn 2022 - 2026; 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030;

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực;

Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023.

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên quán triệt nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW
của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sau Hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc đơn vị, địa phương quản lý bằng hình thức phù hợp. Phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo đưa chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng vào cuộc sống.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách các đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, học tập và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở Đảng bộ mình phụ trách. Các huyện, thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí cấp ủy viên chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong triển khai thực hiện.

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 còn nhiều chỉ tiêu nếu không nỗ lực, quyết tâm thực hiện sẽ không hoàn thành kế hoạch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn, cơ sở giáo dục và đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác năm học mới 2022 - 2023; tổ chức các hoạt động chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) đảm bảo trang trọng, vui tươi phấn khởi, an toàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, chú trọng cung cấp dịch vụ hành chính công tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nại, tố cáo của công dân. Có các giải pháp quyết liệt thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên, vừa tập trung phát triển vừa nâng cao chất lượng đảng viên…/.

Hương Dịu