PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
Ngày 12/9, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân số - KHHGĐ cho lãnh đạo, viên chức thuộc các trung tâm y tế huyện, thành phố và trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh lớp tập huấn

Hội nghị triển khai, phổ biến Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030.

Hiện nay, hệ thống báo cáo thống kê chuyên ngành về dân số - KHHGĐ của tỉnh đã được tin học hóa bằng việc sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý dân số - KHHGĐ từ tỉnh đến cấp huyện. Tuy nhiên, chất lượng thông tin chuyên ngành dân số chưa đáp ứng thật đầy đủ tình hình và dự báo dân số phục vụ nghiên cứu, hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin số liệu ở các cấp quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, việc sử dụng báo cáo thống kê chuyên ngành về dân số từ thôn, xã lên cấp huyện vẫn chưa được tin học hóa. Đồng thời, trong 3 năm gần đây, đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở có sự thay đổi liên tục, không được đào tạo, tập huấn kịp thời, nhiều địa bàn không có cộng tác viên dân số hoạt động nên kho dữ liệu dân cư không có độ tin cậy cao. Do đó, việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là cần thiết, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp một cách nhanh chóng và chính xác, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Ngoài ra, Hội nghị cũng triển khai, phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ viên chức dân số ở các cấp cơ sở được cung cấp các thông tin về hoạt động công tác dân số trong tình hình mới. Qua đó tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách dân số và phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược dân số trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Tú