PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XIII
Từ ngày 21 - 22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn thành phố; trưởng các sở, ban, ngành. 

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại tỉnh Bắc Kạn, ngoài điểm cầu cấp tỉnh, Hội nghị còn được truyền đến 11 điểm cầu cấp huyện và 157 điểm cầu cấp cơ sở với hơn 9.800 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh theo dõi, học tập.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong đó, Thủ tướng tập trung phân tích 5 nội dung: Các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai; tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; một số quan điểm, mục tiêu; một số nhiệm vụ, giải pháp; công tác tổ chức thực hiện.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới của Nghị quyết so với trước đây, trong đó nêu rõ, Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nghị quyết cũng kế thừa quan điểm của Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó tiếp tục khẳng định quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu và bổ sung thêm. Bên cạnh quyền sử dụng đất thì tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ…

Tiếp đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào giải pháp nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Trong đó nhấn mạnh về tính cấp thiết ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, đặc biệt những nội dung mới; các cấp, các ngành, các địa phương cần làm gì để thực hiện có kết quả Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Đại biểu nghe quán triệt chuyên đề về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng
và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Theo đồng chí Trương Thị Mai, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 21-NQ/TW là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí đề nghị bên cạnh Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt hai bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương năm (khóa XIII), đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, các Nghị quyết của Hội nghị sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”./.

Hương Lan