PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và công tác dân vận năm 2020
Sáng 31/12/2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Duy Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện, góp phần tạo đồng thuận, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp trong công tác dân vận, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Trong năm, Ban Dân vận Trung ương chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tích cực phòng, chống dịch bệnh; nắm tình hình Nhân dân; tổ chức cho Nhân dân góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chính quyền các cấp quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương sớm nghiên cứu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về công tác dân vận. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị về công tác dân vận theo hướng đổi mới, thiết thực gắn với cuộc sống của các tầng lớp Nhân dân; lấy cuộc sống, sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác dân vận chính là góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời động viên, tổ chức Nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả, cụ thể hóa thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”... Chú trọng công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Tích cực đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sát thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng với phương châm “hướng về cơ sở”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nhận định nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn mới hết sức nặng nề, nhưng đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đạt được, công tác dân vận thời kỳ mới sẽ có bước tiến mới, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, Nhân dân ta./.

Hương Dịu