PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU
Sáng 21/7/2020, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/ 2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022 (Đề án 07-ĐA/TU). Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên nắm bắt tình hình để chỉ đạo các địa phương, đơn vị, cá nhân giải quyết các vấn đề dư luận nêu; nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng; từng bước đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần định hướng, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân. Các lĩnh vực lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về các lĩnh vực tuyên giáo có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo được củng cố kiện toàn kịp thời, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

6 tháng cuối năm 2020, công tác tuyên giáo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp huyện, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở để chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với việc tổ chức các hoạt động chào mừng, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ lớn. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí. Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và công tác đấu tranh phòng, chống các khuynh hướng lệch lạc trái với đường lối, quan điểm của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…

Sau 03 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, việc triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đã được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc thực hiện, đạt được những kết quả bước đầu. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chí đạo nâng cao hơn; việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng từng bước được nâng lên. Cách thức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết bước đầu có sự đổi mới, cơ bản phù hợp với đối tượng và nội dung nghị quyết. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn vị được tăng cường… Sự đồng thuận, niềm tin của đảng viên, quần chúng nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng được nâng cao.


Đ/c Quan Anh Tuấn - Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh (bên trái)
 nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Trung ương 

Nhân dịp này, tập thể Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh và cá nhân đồng chí Quan Anh Tuấn - Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Hương Dịu