PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2022
Sáng 26/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Triệu Thị Thu Phương báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 432/KH-UBND ngày 7/7/2022 triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN và Ngân hàng Thế giới rà soát, đánh giá tình hình chuẩn bị các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cụm xã đặc biệt khó khăn từ khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh.

Chính sách đối với người có uy tín được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định; tổ chức 4 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 đại biểu người có uy tín. Phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức thành công Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Đông Bắc” tại tỉnh Bắc Kạn.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS”; biên soạn, phát hành 600 cuốn bản tin “Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” để tuyên truyền tại cơ sở; tổ chức 11 hội nghị phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình. Ban Dân tộc triển khai nhân rộng 2 mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS” tại xã Cổ Linh và xã Nghiên Loan (Pác Nặm); tổ chức 2 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên tại các mô hình mới.

Đối với Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS”, UBND tỉnh đã có Quyết định số 182/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2022, trong đó giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung triển khai xây dựng hoàn thiện “Hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc” phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn và phát huy văn hóa vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị dành nhiều thời gian để đánh giá công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc; thảo luận về những khó khăn, vướng mắc sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh, giải thể Phòng Dân tộc cấp huyện và đề xuất giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; cần kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị để triển khai các dự án thành phần đạt kết quả cao nhất. Các huyện, thành phố triển khai ngay việc rà soát lại danh mục, bảo đảm không chồng chéo giữa các chương trình; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho phù hợp. Đối với vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp huyện rà soát lại, định hướng cho cấp xã để đảm bảo việc triển khai phù hợp tình hình thực tế, đạt hiệu quả cao./.

Thu Trang