PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
Sáng 10/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Lục Do - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội thảo

Báo cáo về thực trạng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Lục Do - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyển, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, đồng thời tích cực nghiên cứu xây dựng, ban hành nhiều văn bản cụ thể để tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng; công tác giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Việc bổ nhiệm cán bộ bằng hình thức cạnh tranh, có số dư thông qua sát hạch được thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ. 

Công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, làm trong sạch nội bộ Đảng, đồng thời răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo đối với những cán bộ, đảng viên khác trong toàn đảng bộ.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một số tổ chức đảng chưa thật sự được coi trọng. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số đơn vị còn chung chung. Việc nêu gương của một số cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu chưa rõ nét, chưa có sức lan tỏa. Việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra của một số tập thể, cá nhân còn chậm. Công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên có nơi thực hiện chưa nghiêm túc, chưa sát với thực tế. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng được yêu cầu…

Đ/c Lèng Văn Tý - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tham luận tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Các tham luận sau khi thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua đã tập trung đề xuất những giải pháp về: Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên đảm bảo về chất lượng và số lượng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp...

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham luận và nhấn mạnh, đây là tài liệu quý cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tiếp theo, các cấp ủy chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tạo được ý chí, khát vọng của cán bộ, đảng viên và lan tỏa đến Nhân dân trong xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, làm tốt các khâu trong công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa phát huy được hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền địa phương. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; phát huy vai trò giám sát cán bộ, đảng viên và hoạt động của các cấp chính quyền đi vào thực chất, hiệu quả…/.

Hương Dịu