PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hơn 928.000 ấn phẩm báo, tạp chí cấp phát cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sau 3 năm triển khai thực hiện chính sách cấp phát báo tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đã có 928.104 ấn phẩm đến tay các đối tượng thụ hưởng khác nhau, từ đó đạt được nhiều kết quả trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm qua, trên cơ sở danh sách của Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Bưu điện tỉnh đã thực hiện cấp phát báo vận chuyển báo đi các huyện bằng phương tiện ô tô chuyên ngành, đảm bảo lưu thoát hết sản lượng ấn phẩm, báo chí ngay trong ngày, không để tồn đọng, thực hiện đảm bảo về thời gian và chất lượng, tiếp đó, Bưu điện huyện thực huyện chuyển phát cho Bưu điện văn hóa xã chuyển đến các đối tượng thụ hưởng.

Các ấn phẩm báo cấp cho UBND xã, các hội, đoàn thể của xã được quản lý tập trung tại tủ sách pháp luật, tạo điều kiện cho các thành viên đều được đọc, đồng thời dùng làm tài liệu tuyên truyền, chuyển đến cho các đoàn thể và chuyển cho cá nhân phụ trách quản lý, sử dụng để nắm thông tin phục vụ cho công tác tham mưu, chỉ đạo và tuyên truyền phổ biến cho đồng bào. Ấn phẩm báo cấp cho các thôn được giao cho trưởng thôn quản lý và sử dụng làm tài liệu tuyên truyền cho Nhân dân trong thôn thông qua các cuộc họp thôn. Ấn phẩm báo cấp cho các trường học được đưa về các lớp để đọc trong các buổi sinh hoạt lớp, sau đó chuyển về thư viện của trường để phục vụ đọc tại thư viện. Ngoài ra, các trường học còn tổ chức phục vụ bạn đọc bằng nhiều hình thức phong phú khác như cho giáo viên và học sinh mượn tài liệu về nhà, tủ sách góc lớp, tủ sách sân trường, tổ chức các hoạt động ngày hội đọc sách...

Đồng bào DTTS huyện Ngân Sơn tiếp cận thông tin bổ ích qua các ấn phẩm được cấp phát

Qua đánh giá chất lượng, nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền ấn phẩm, báo, tạp chí cấp cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019 - 2021, các ấn phẩm đa dạng, phong phú về nhiều lĩnh vực phù hợp với từng đối tượng như: Tình hình chính trị trong nước và quốc tế, phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, hướng dẫn đồng bào DTTS áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phổ biến và tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… Qua đó giúp đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị vùng dân tộc, miền núi, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; giúp đồng bào dân tộc biết trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp về tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn hóa, nghệ thuật tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc. 

Việc cấp phát không thu tiền các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực sự mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương./.

Thu Trang