PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2023
Trong 2 ngày 7 - 8/1, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp 6 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 6 đề tài/dự án trong danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2023 theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 31/11/2022 của UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án “Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây
dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”

Theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 31/11/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) triển khai năm 2023, có 7 nhiệm vụ (đề tài/dự án) KH&CN tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện. Thực hiện đúng quy trình, quy định về các dự án KH&CN tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện và để các nhiệm vụ KH&CN được triển khai kịp thời, Sở KH&CN tổ chức họp 6 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài/dự án, gồm:

(1) Dự án “Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.

(2) Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm bảo an toàn sinh học”.

3. Đề tài "Nghiên cứu nhân giống và gây trồng loài cây Sau Sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn”.

(4) Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn”.

(5) Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng, chế biến một số loài dược liệu tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp”.

(6) Đề tài “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay”.

Trong các đề tài/dự án trên, dự án (1) có 3 hồ sơ; đề tài (3) và dự án (4), mỗi đề tài/dự án có 2 hồ sơ; các dự án (2), (5) và đề tài (6), mỗi đề tài/dự án có 1 hồ sơ đăng ký thực hiện.  

Trong quá trình làm việc, các Hội đồng tư vấn đã đánh giá từng hồ sơ của các đơn vị đăng ký tham gia thực hiện các đề tài/dự án. Đối với mỗi đề tài/dự án có nhiều hồ sơ đăng ký thực hiện, Hội đồng tư vấn phân tích rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế, sự phù hợp về năng lực của từng đơn vị đối với mục tiêu dự án; đối với những đề tài/dự án có 1 hồ sơ đăng ký thực hiện, Hội đồng tư vấn cũng đã đánh giá một cách công tâm, khách quan để đảm bảo lựa chọn được đơn vị đủ năng lực thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Qua đó, chấm điểm từng hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo./.

Hương Dịu