PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 29/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 635/MTTQ-BTT về việc lựa chọn, giới thiệu điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố lựa chọn, giới thiệu điển hình tiêu biểu đề nghị khen thưởng và tham dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), cụ thể:

Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng khen thưởng là cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Tiêu chuẩn khen thưởng: Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; các cá nhân được khen phải thật sự có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động trong những năm qua; đã được tặng Giấy khen của các cơ quan có thẩm quyền các cấp trở lên.

Các điển hình tiêu biểu được chọn không trùng với các điển hình đã được biểu dương tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.

Số lượng khen thưởng: Các huyện Bạch Thông, Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn, mỗi đơn vị lựa chọn 02 cá nhân điển hình để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; các huyện Ba Bể, Na Rì và Chợ Đồn, mỗi đơn vị lựa chọn 03 cá nhân điển hình để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong số các cá nhân được đề nghị khen thưởng, các đơn vị cần ưu tiên khen thưởng cấp cơ sở (Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã…).

Hồ sơ khen thưởng và thành tích được lập thành 02 bộ gồm: Văn bản đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; báo cáo thành tích của các cá nhân có xác nhận của địa phương và cấp trình khen thưởng; danh sách trích ngang của các cá nhân. Hồ sơ khen thưởng gửi về cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn trước ngày 05/11/2020./.

Thanh Thuyên