PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn
Ngày 23/9/2020, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1549/HD-SNV hướng dẫn công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, tập thể được khen thưởng gồm các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên, gồm:

Cấp tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Cấp huyện: UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Trung tâm Y tế.

Cấp xã: UBND cấp xã.

Khen thưởng các cá nhân công tác tại các đơn vị nêu trên trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của sở, ngành, địa phương.

Căn cứ Hướng dẫn, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc chấm điểm thi đua để xét chọn, khen thưởng theo thẩm quyền. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện và có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của sở, ngành, các huyện, thành phố.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.../.

Thanh Thuyên