PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn lập tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 05/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Công văn số 44/UBBC-SNV về việc hướng dẫn lập tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để việc niêm yết tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định, đồng thời để người dân thuận tiện nghiên cứu và nhằm tiết kiệm ngân sách, Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ; Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn nghiên cứu, biên tập lại tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong 01 trang giấy A4 nhưng phải đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân của người ứng cử; trong trường hợp không thể dồn vào 01 trang giấy A4 thì có thể để trong 02 trang giấy A4. Việc khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đã được Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn tại Công văn số 163/HĐBCQG-TBNS ngày 23/3/2021./.

Tú Lệ