PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 05/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Hướng dẫn số 46/HD-UBBC về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hướng dẫn nêu rõ: Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Tổ bầu cử; công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử (ngày 23/5/2021); kiểm kê, kiểm tra phân loại phiếu bầu; thời gian tổng hợp kết quả và nộp các loại tài liệu.../.

Tú lệ