PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Để các đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thực hiện việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có Công văn hướng dẫn việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể như sau:

Về điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020.

Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 3 tháng.

Việc đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất; hồ sơ, trình tự thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo hướng dẫn tại Khoản 4 và điểm b, điểm c Khoản 5 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Bích Huệ