PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”
Sở Tư pháp vừa có Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 14/9/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Văn bản số 6125/CV-BTC về phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2021" gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; tổ chức xã hội - nghề nghiệp hưởng ứng tham gia. Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, kể từ 08h00’ ngày 20/9/2021 và kết thúc lúc 08h00’ ngày 20/10/2021.

Tuy nhiên, qua theo dõi, tổng hợp của Sở Tư pháp, số lượng người tham gia Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh chưa nhiều; một số đơn vị, địa phương tỷ lệ người tham gia thi thấp hoặc chưa tham gia thi, chưa có văn bản phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi...

Để Cuộc thi tạo được sức lan tỏa, đạt kết quả tốt, qua việc tham gia thi giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân hiểu thêm các quy định của pháp luật về cư trú, pháp luật về bảo vệ môi trường, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Cuộc thi) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động, hội viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến).

Các bước và quy trình tham gia thi thực hiện theo Hướng dẫn./

 

Bích Huệ