PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Văn bản số 352/SNN-KHTC hướng dẫn cụ thể các nội dung hỗ trợ: Phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng; tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản; thí điểm, nhân rộng các giải pháp sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData