PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
UBND tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung Hướng dẫn về hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Cơ quan được giao chủ trì, phối hợp thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cấp tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cơ quan phối hợp gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

UBND cấp huyện có trách nhiệm giao đơn vị chủ trì, phối hợp cấp huyện thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất./.

Bích Huệ