PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Ngày 03/9/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 1426/SNV-TCBC&CCVC hướng dẫn thực hiện văn bản số 4947/UBND-NCPC ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, quy trình tổ chức thực hiện tinh giản biên chế đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn như sau: Thực hiện rà soát vị trí việc làm theo chức danh của đơn vị, lập danh sách tinh giản biên chế của đơn vị; phối hợp với cấp ủy và tổ chức công đoàn cùng cấp, các bộ phận có liên quan tổ chức họp xét tinh giản biên chế của đơn vị (bao gồm các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế), kết quả họp xét phải thể hiện bằng biên bản; lập hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND huyện, thành phố; giao nhận hồ sơ tinh giản biên chế đúng quy định.

Đối với các đơn vị trực thuộc UBND các huyện/thành phố; các sở, ngành và tương đương; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh: Trên cơ sở rà soát hiện trạng của đơn vị (các vị trí việc làm theo quy định hiện hành) để xác định đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; tổng hợp, báo cáo đơn vị quản lý cấp trên (UBND các huyện/thành phố; các sở, ngành và tương đương; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh), xây dựng đề án tinh giản biên chế của UBND huyện/thành phố; sở, ngành và tương đương, đồng thời xây dựng đề án tinh giản biên chế của đơn vị. Căn cứ đề án tinh giản biên chế, giao bộ phận làm công tác tổ chức/quản lý nhân sự thực hiện lập danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; tham mưu tổ chức họp xét tinh giản biên chế của đơn vị (thành phần tham dự họp gồm người đứng đầu đơn vị, cấp ủy và tổ chức công đoàn cùng cấp, đại diện bộ phận có đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế). Kết quả họp xét phải thể hiện bằng biên bản. Lập hồ sơ tinh giản biên chế, báo cáo đơn vị quản lý cấp trên (UBND các huyện/thành phố; các sở, ngành và tương đương; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh).

Đối với các đơn vị: UBND các huyện/thành phố; các sở, ngành và tương đương; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh: Trên cơ sở rà soát hiện trạng của đơn vị (các vị trí việc làm theo quy định hiện hành) để xác định đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; tổng hợp xây dựng đề án tinh giản biên chế của đơn vị. Căn cứ đề án tinh giản biên chế, giao bộ phận làm công tác tổ chức/quản lý nhân sự thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tinh giản chế thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp số liệu đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; tham mưu thành lập Hội đồng xét tinh giản biên chế của đơn vị (thành phần gồm người đứng đầu đơn vị, cấp ủy và tổ chức công đoàn cùng cấp, đại diện bộ phận có đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế) tổ chức họp xét, kết quả họp xét phải thể hiện bằng biên bản. Lập hồ sơ tinh giản biên chế theo quy định và trực tiếp giao - nhận cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính và gửi file excel qua email công vụ để tổng hợp./.

Thanh Thuyên