PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Văn bản số 39-HD/BTGTU hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội; góp phần củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tinh thần cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; cổ vũ động viên mọi tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền chia thành 3 đợt, theo thời gian tổ chức Đại hội và phải thường xuyên liên tục, cụ thể như sau:

Trước Đại hội: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội; tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền những đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 05 năm qua; tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…; quan tâm tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V; tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trong Đại hội: Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến; tuyên truyền những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 05 năm 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, trong đó nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới; thông tin, tuyên truyền các sự kiện diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội; sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân đối với Đại hội.

Sau Đại hội: Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung phân tích, làm rõ phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phổ biến những bài học kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn; quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động tuyền truyền của các cơ quan báo chí về Đại hội theo nội dung của Hướng dẫn.

Các cơ quan chủ quản báo chí giao nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền theo ba giai đoạn như nội dung của Hướng dẫn này. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội.

Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên nắm bắt về tư tưởng của hội viên; động viên kịp thời hội viên tích cực tham gia viết bài về các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng Đại hội./.

Thanh Thuyên