PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu HĐND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu HĐND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (tại Văn bản số 01-HD/TU ngày 03/02/2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối với việc lãnh đạo thực hiện văn bản của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và cấp ủy các xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử HĐND. Thành phần ban chỉ đạo gồm Ban Thường vụ cấp ủy (hoặc thường trực cấp ủy đối với nơi không có Ban Tthường vụ), lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số cơ quan liên quan. Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí bí thư cấp ủy.

Đối với công tác nhân sự, tại Văn bản số 01-HD/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã (gồm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn điều kiện của đại biểu HĐND chuyên trách); về nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã; về yêu cầu phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Chỉ thị, Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy định. Chú ý rà soát kỹ lưỡng, thẩm định chặt chẽ hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định./.

Hương Dịu