PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ba Bể triển khai công tác bầu cử đảm bảo tiến độ kế hoạch
Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thực hiện thành công trên địa bàn, huyện Ba Bể đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Ba Bể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBBC, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, phối hợp thực hiện đảm bảo đúng quy định theo thẩm quyền. Từ huyện đến xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản về bầu cử; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đảm bảo theo quy định.

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Huyện ủy Ba Bể đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 01/02/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBBC huyện và các xã, thị trấn căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành lập Tiểu ban tuyên truyền và vận động bầu cử, đồng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thông qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của huyện… Các nội dung tập trung chủ yếu giới thiệu về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bầu cử; tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; quyền bầu cử của công dân; các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Ủy ban MTTQ các cấp.

Thực hiện Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Ba Bể xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu cấp huyện là 31 đại biểu và cấp xã là 300 đại biểu.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, đơn vị bầu cử và các ban bầu cử cấp huyện, xã đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, tiến độ thời gian và quy trình theo quy định. Theo đó, toàn huyện Ba Bể thành lập 7 Ban bầu cử ở 7 đơn vị bầu cử HĐND huyện và 103 Ban bầu cử cấp xã ở 103 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Thực hiện các nội dung theo kế hoạch bầu cử đã đề ra, đến ngày 15/4/2021, huyện Ba Bể đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai đều được tổ chức đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định.

Việc rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ cho bầu cử được UBNC huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt. Qua rà soát, hiện cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng cho cuộc bầu cử.

Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, UBBC cấp huyện, cấp xã đã thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Công an huyện cũng đã ban hành kế hoạch công tác Công an tham gia rà soát nhân sự giới thiệu để bầu ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự tham gia phục vụ cuộc bầu cử; thường xuyên thăm nắm tư tưởng quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Đến thời điểm hiện nay, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự, không có khiếu nại, tố cáo về người ứng cử.

Chủ động ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, tháng 3/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covd-19 huyện đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/BCĐ nhằm phòng chống dịch bệnh Covd-19 trong thời gian diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Trung tâm Y tế huyện xây dựng Kế hoạch số 50/KH-TTYT ngày 24/3/2021 về công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề ra các nhiệm vụ và phương án cụ thể để thực hiện.

Nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, UBBC huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn theo 3 đợt. Đến nay, UBBC huyện đã tổ chức kiểm tra xong đợt 1 tại 15 xã, thị trấn. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cơ bản các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, một số thiếu sót, vướng mắc tại cơ sở đã được các đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra và yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện để đảm bảo theo đúng quy định.

Ngày bầu cử đang đến gần, UBBC huyện và các xã, thị trấn đang đẩy mạnh tuyên truyền nội dung bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri trên toàn huyện; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch bầu cử đã đề ra./.

Hương Dịu