PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Bạch Thông sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ huyện Bạch Thông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến thời điểm hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng chí Đồng Văn Lưu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Bạch Thông đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 14/8/2019 về triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của cấp mình; thống nhất chọn lựa và chỉ đạo Đảng bộ xã Nguyên Phúc, Chi bộ Mặt trận và các đoàn thể huyện tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào đầu tháng 3/2020; thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ, Tiểu ban Tuyên truyền - Trang trí khánh tiết phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Đến nay, các tiểu ban đang thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch; thống nhất nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lựa chọn công trình Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Dương Phong để khánh thành chào mừng Đại hội; chỉ đạo UBND huyện tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


 Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Dương Phong - Công trình chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV đã được khánh thành

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngay từ đầu năm, các chi, đảng bộ đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp theo đúng định hướng của cấp trên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng văn kiện Đại hội; xây dựng đề án, phương án nhân sự và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho Đại hội. Kịp thời cho ý kiến công tác chuẩn bị nhân sự, nhất là về các trường hợp cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, về cơ cấu tuổi trẻ, cơ cấu nữ, dân tộc… trong cấp ủy khóa mới. Làm tốt công tác tư tưởng và giải quyết chế độ đối với các đồng chí cấp ủy viên cơ sở không tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chấp hành sự chỉ đạo của Huyện ủy, các đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc xong trong tháng 01/2020; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chuẩn bị đại hội ở cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc và thời gian. Đầu tháng 3/2020, Đảng bộ xã Nguyên Phúc, Chi bộ Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau bế mạc Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để phân tích, đánh giá các ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức đại hội điểm để các đơn vị còn lại tổ chức thực hiện tốt hơn.


 Đảng bộ xã Nguyên Phúc được huyện Bạch Thông lựa chọn đại hội điểm cấp cơ sở
đã tổ chức Đại hội thành công đầu tháng 3/2020

Tính đến ngày 15/5/2020, 40/40 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng văn kiện đại hội được các chi, đảng bộ chuẩn bị công phu, toàn diện. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo dân chủ trong Đảng, đúng đề án, cơ cấu đã đề ra. Công tác bầu cử được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và đề án nhân sự đã được phê duyệt; các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy, giới thiệu bầu chức vụ bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc đã bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17-18/6/2020. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Lưu, đến nay, Đảng bộ huyện đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội. Văn kiện trình Đại hội được xây dựng và tổ chức xin ý kiến đảm bảo đúng trình tự. Công tác nhân sự được thực hiện theo quy định và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Các công tác khác đều đã sẵn sàng./.

Hương Dịu