PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Bạch Thông xây dựng được 41 mô hình “Dân vận khéo”
Tại huyện Bạch Thông, phong trào “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể và cá nhân “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Bạch Thông luôn được Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo; các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Năm 2019, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay” và chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đăng ký mô hình “Dân vận khéo”; tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mô hình...; thường xuyên kết hợp thăm nắm tình hình tại cơ sở và kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thi đua thực hiện các mô hình.

Tích cực thực hiện phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện “Dân vận khéo” vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị coi việc đăng ký thực hiện mô hình là một trong những tiêu chí để xét thi đua cuối năm. Việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” được các tập thể, cá nhân đăng ký với nhiều lĩnh vực phong phú, qua đó đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Con đường thôn Nà Phải (xã Phương Linh nay là thị trấn Phủ Thông) do nhân dân hiến đất xây dựng

Để phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, được triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo, huyện Bạch Thông tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/ 2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về “Nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay” và Kế hoạch số 90-KH/HU ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Cấp ủy các cấp hướng dẫn đơn vị xác định lại đúng chủ đề tên mô hình “Dân vận khéo”, lĩnh vực thực hiện để đạt hiệu quả; tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện mô hình theo giai đoạn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc mô hình đã đăng ký. Duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình, được xét công nhận năm trước; tổ chức sơ kết biểu dương, khen thưởng các mô hình điển hình tiêu biểu cần khuyến khích nhân rộng./.Ngay từ đầu năm 2019, khi các chi, đảng bộ triển khai, thực hiện phong trào thi đua, nhiều tổ chức và cán bộ, đảng viên đã đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với 356 mô hình (163 tập thể và 193 cá nhân) của 24/44 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy ở nhiều lĩnh vực, trong đó quan tâm nhiều trong xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, công sở. Kết quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công nhận 41 mô hình đạt mô hình dân vận khéo năm 2019, trong đó có 28 mô hình tập thể và 13 cá nhân, gồm các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, gắn xây dựng nông thôn mới (25 mô hình); thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, công sở (07 mô hình); xây dựng tổ chức Mặt trận, đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên (08 mô hình); vận động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh (01 mô hình). Có nhiều mô hình thu được kết quả tốt, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến có tác động tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện cải cách hành chính… góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hương Dịu