PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới cần quyết liệt trong công tác giải ngân các nguồn vốn
Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chiều ngày 9/11 tại huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nguyễn Việt báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt và đúng tiến độ đề ra.

Tổng sản lượng l­ương thực có hạt tính đến nay đạt trên 21.900 tấn, bằng 100,7% kế hoạch; sản lượng lương thực bình quân đầu người ước đạt 541,9 kg/năm. Tổng diện tích các cây chất bột, cây công nghiệp và cây rau đậu các loại đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Ước thực hiện cả năm 2022, tổng đàn đại gia súc, đàn dê, đàn lợn và đàn gia cầm đạt 100% kế hoạch.

Hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đạt trên 370.466 triệu đồng, bằng 168,4% kế hoạch.

Công tác thu, chi ngân sách được tập trung triển khai. Tính đến ngày 15/10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.026 triệu đồng, bằng 93,9% kế hoạch giao; tổng chi ngân sách địa phương đạt 224.715 triệu đồng, bằng 77,7% so với dự toán giao đầu năm. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đúng theo dự toán, thực hiện quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung vào thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, có 6 hợp tác xã (HTX) thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn hiện nay lên 58. Tuy nhiên, số HTX đã ngừng hoạt chiếm khoảng 31% tổng số HTX.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc giải ngân các nguồn vốn bao gồm vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình MTQG đều đạt thấp. Trong đó, vốn đầu tư công mới giải ngân đạt gần 18%. Tỷ lệ giải ngân này đứng thứ 7 trong tổng số 8 huyện, thành phố. Nguồn vốn Chương trình MTQG 40.993 triệu đồng, cơ bản chưa giải ngân. Trong đó: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 18.918 triệu đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 78 triệu đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 21.997 triệu đồng. Xã Nông Hạ nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới nhưng đến nay mới đạt 9 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã trao đổi, hướng dẫn huyện triển khai các nội dung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, mặc dù là địa phương đạt tiến độ thấp nhưng các thủ tục hiện nay đã cơ bản xong, nếu tập trung quyết liệt thì tiến độ từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều khởi sắc.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nguyễn Việt cho biết, huyện xác định từ nay đến cuối năm tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư. Chỉ đạo các chủ đầu tư cam kết giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng, xem đây là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm và xem xét giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các đơn vị. Chỉ đạo chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, đáp ứng đầy đủ các trình tự, thủ tục thanh toán theo quy định. Rà soát tất cả các dự án thuộc phạm vi quản lý đang gặp vướng mắc để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kết luận buổi làm việc

Qua nghe báo cáo và thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cho rằng, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhất là công tác trồng rừng, thu ngân sách…Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp, nhất là công tác giải ngân, song nếu tập trung quyết liệt thì tiến độ có thể đạt cao so với các huyện khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó quan tâm xây dựng sát với tình hình năm trước và phù hợp với mục tiêu nghị quyết của huyện đã đề ra. Tập trung sản xuất các loại cây trồng, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao chất lượng sản xuất.

Về phát triển HTX, huyện cần quan tâm hơn nữa khi hiện nay có hơn 30% HTX ngừng hoạt động; cần nghiên cứu gắn phát triển theo chuỗi giá trị.

Đánh giá công tác thu ngân sách đã đạt kết quả tốt, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện cần rà soát nguồn thu để đạt kết quả cao hơn. Về công tác thu hút đầu tư, địa phương cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai dự án trên địa bàn.

Về công tác chuyển đổi số, huyện quan tâm thành lập các Tổ công nghệ cộng đồng ở cấp thôn, tập huấn để triển khai toàn diện trên địa bàn.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình MTQG, huyện cần quyết liệt triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất. Tập trung thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các sở, ngành, phòng, ban tích cực hỗ trợ, các xã quyết liệt thực hiện thì mới giải ngân nguồn vốn đạt tiến độ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.../.

Hương Lan