PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới tập trung xây dựng nông thôn mới năm 2021
Trên cơ sở những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2021, huyện Chợ Mới sẽ duy trì 02 xã đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới, hiện nay huyện Chợ Mới có 02 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (Bình Văn, Như Cố); 08 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 03 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Đạt được kết quả trên, trong thời gian qua, Chương trình đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng tình ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, khó khăn trong năm 2020 là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên việc triển khai thi công xây dựng và tiến độ giải ngân các công trình nông thôn mới còn chậm. Ngoài vốn ngân sách Nhà nước, việc huy động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng nông thôn mới rất hạn chế đã ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Năm 2021, với quyết tâm cao triển khai thực hiện Chương trình, các ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện đã xác định mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ ngay từ đầu năm; đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Các mô hình phát triển kinh tế được tập trung triển khai trong năm 2021 để nâng cao thu nhập cho người dân,
góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Mô hình trồng cây thanh long tại xã Như Cố)

Đối với xã Bình Văn và xã Như Cố đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, đồng thời phấn đấu thực hiện bình quân mỗi xã đạt từ 2 - 3 tiêu chí trở lên đối với xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương cũng tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu xây dựng xã Thanh Thịnh về đích trong năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện nay, Thanh Bình đã đạt 12 tiêu chí nông thôn mới, các tiêu chí còn lại đang được huyện và xã dồn lực để triển khai thực hiện trong năm 2021 này. Còn đối với 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới của 09 xã được lựa chọn, mỗi thôn sẽ thực hiện đạt từ 1 đến 2 tiêu chí thôn nông thôn mới.

Thời gian tới, huyện Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, dự án để vừa tạo sức mạnh tổng hợp, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là huy động nguồn vốn trong cộng đồng Nhân dân, các thành phần kinh tế. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Hương Lan