PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Na Rì triển khai hiệu quả Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Na Rì được giao kế hoạch vốn 116,731 tỷ đồng để thực hiện Chương trình 135.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Na Rì được giao kế hoạch vốn 116,731 tỷ đồng để thực hiện Chương trình 135.

Từ nguồn vốn được giao cùng với huy động nguồn lực tại cộng đồng, huyện Na Rì đã đầu tư xây dựng 151 công trình cơ sở hạ tầng (gồm 61 công trình giao thông, 21 công trình thủy lợi, 02 công trình điện, 42 công trình nhà văn hóa, 14 công trình giáo dục, 08 công trình nhà văn hóa và 03 công trình khác); thực hiện duy tu, bảo dưỡng 109 công trình.

Các công trình, dự án được đầu tư xây dựng mới phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn xã, thôn đều phù hợp với quy hoạch phát triển nông thôn, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong xã, thôn vùng 135.

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, huyện đã hỗ trợ trực tiếp cho 3.992 hộ dân giống cây trồng vật nuôi, thức ăn gia súc, máy móc công cụ; triển khai 100 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (nuôi trâu, nuôi dê sinh sản; nuôi lợn, nuôi gà thịt; nuôi cá; trồng cam Xã Đoài, bưởi da xanh) với 1.389 lượt hộ được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, huyện đã triển khai 26 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả như dự án trồng dong riềng lên luống cao; dự án miến tráng tay, nuôi trâu sinh sản, nuôi trâu vỗ béo... tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thu hút gần 800 lượt hộ tham gia.

Nuôi trâu vỗ béo tại xã Xuân Dương, huyện Na Rì

Thông qua các dự án, mô hình phát triển sản xuất đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt,lựa chọn mô hình ngày càng hiệu quả hơn; đồng thời cũng hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước của một bộ phận người dân. Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương.

Với sự chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mô hình, dự án cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các hộ vùng hưởng lợi nên 100% số xã đã hoàn thành giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo kế hoạch được giao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 40,89% năm 2016 xuống còn 24,85% năm 2019; bình quân mỗi năm giảm 4,01%; hộ cận nghèo giảm 2,11%, bình quân mỗi năm giảm 0,52%. Tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo bình quân giảm 4,43%/năm; hộ cận nghèo giảm bình quân 0,45%/năm. Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn huyện có 01 xã và 05 thôn hoàn thành Chương trình 135, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Từ kết quả của Chương trình, đến nay các xã, thôn thuộc Chương trình 135 đã có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện nay, toàn huyện có 94% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa;17/17 xã đặc biệt khó khăn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; 92,4% số hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thônđược tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng./.

Bích Huệ