PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographic] Một số nội dung chi từ ngân sách Trung ương cho giảm nghèo bền vững
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một số nội dung chi từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2021-2025) - Ảnh 1.

Theo baochinhphu.vn