PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch hỗ trợ nguồn nhân lực cho hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ nguồn nhân lực cho hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạchtỉnh sẽ hỗ trợ các hợp tác xã có nhu cầu về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã. Mỗi hợp tác xã được hỗ trợ một lần để thuê 1 lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc tại hợp tác xã, thời hạn hỗ trợ tối đa 36 tháng (tính đến hết ngày 31/12/2025).

Liên minh Hợp tác xã tỉnh được giao là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Nông Thị Cúc