Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


UBND tỉnh Bắc Kạn vừa xây dựng Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 22/8/2018 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Xem tiếp


Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020 (tại Quyết định số 862/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018 (tại Quyết định số 560/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Ngày 05/4/2018, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2018 (tại Quyết định số 519/QĐ-UBND) với các nội dung: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông, thanh niên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên đã tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ không hưởng lương của các xã, phường, thị trấn về thị trường lao động và việc làm; Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ thị trường lao động và việc làm; Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án.

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 01/04/2016, Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục - Đào tạo ban hành Kế hoạch số 97/KH-BCĐ triển khai thực hiện Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn năm 2016.

Xem tiếp


Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2016.

Xem tiếp

123
Sign In