PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ba Bể triển khai Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021
Ngày 08/3/2021, UBND huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử tại địa bàn huyện năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch số 54/KH-UBND, các nhiệm vụ cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử huyện Ba Bể năm 2021, gồm: Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tiếp tục triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; kiểm tra việc thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP; báo cáo tình hình kết quả thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin một cửa, đảm bảo hoạt động tin cậy, liên tục, an toàn, kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử./.

Hương Dịu