PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 phấn đấu đạt 47% trở lên
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, năm 2023, Bắc Kạn phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề cho 6.000 người. Trong đó, Trường cao đẳng Bắc Kạn 340 người (trình độ cao đẳng 60 người, trình độ trung cấp 280 người); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5.660 người (riêng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 3.000 người). Phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh năm 2023 đạt 47% trở lên.

Để đạt mục tiêu đề ra, trong năm, tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong tình hình mới; đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về GDNN.

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ công tác GDNN từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -  2025 và các chương trình, dự án khác.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, lựa chọn các ngành, nghề mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịnh cơ cấu ngành, nghề của từng địa phương.

Nâng cao chất lượng GDNN, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng với các doanh nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp để tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo. Tăng cường nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho GDNN.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước về GDNN; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của ngành làm công tác quản lý nhà nước về GDNN theo hướng hiện đại.

Tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở GDNN có uy tín trong và ngoài tỉnh để đào tạo lao động có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn và hội nhập quốc tế.

Triển khai thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành, nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật GDNN trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Minh Huyền