PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”
Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 03-KL/TU ngày 10/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với công tác dân vận. Xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” tại các đơn vị, chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp mà các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa Phong trào “Dân vận khéo” đi vào nền nếp, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận và Phong trào “Dân vận khéo”...

Theo Kế hoạch, các cấp ủy đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận và thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”.

Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, sức lan toả trong cộng đồng, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia, như: Dân vận khéo trong xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đoàn viên, hội viên; Dân vận khéo trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Dận vận khéo trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Các đơn vị, địa phương phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo về thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và Phong trào "Dân vận khéo" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tăng cường thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, xây dựng các phong trào thi đua, kế hoạch hoạt động để triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Gắn việc thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, công sở văn minh, hiện đại, xây dựng tác phong người cán bộ luôn gần gũi với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Các cấp, các ngành đưa việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” vào nội dung khen thưởng định kỳ hằng năm và giai đoạn, gắn với việc khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” với các phong trào, cuộc vận động của tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Duy trì, phát triển bền vững những mô hình “Dân vận khéo” đã có. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và Phong trào "Dân vận khéo" trên lĩnh vực được giao./.

Hà Lựu