PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020
Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hỉnh tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được phát động với nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với các đợt thi đua cao điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn đã tạo thành động lực to lớn, có sức lan tỏa, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất, công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng kinh tế - xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; khen thưởng chuyên đề, giai đoạn; khen thưởng đột xuất... theo đúng quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Ngoài các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong 5 năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã phát động các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017); kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1990 - 11/4/2020), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V....

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động, xây dựng kế hoạch và có các biện pháp cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện. Mặc dù thời gian phát động từng đợt thi đua ngắn nhưng đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và có sức khuyến khích, động viên lớn mang lại hiệu quả, hiệu suất cao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực, tự giác, tích cực, sáng tạo trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Các đối tượng được khen thưởng đều đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời (đặc biệt là các hộ gia đình hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, người lao động, người làm chuyên môn nghiệp vụ và những tập thể nhỏ, những đối tượng ở những vùng khó khăn).

Để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với nông dân, cơ quan chuyên môn đã thường xuyên đôn đốc cán bộ cấp cơ sở quan tâm phát hiện các đối tượng nông dân có thành tích trong lao động, sản xuất mang tính tiêu biểu trên địa bàn các xã để đề nghị biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, xây dựng điển hình; các cơ quan tham mưu về thi đua, khen thưởng đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, biểu dương khen thưởng những nông dân điển hình tiên tiến để kịp thời động viên, thúc đẩy phong trào thi đua.

Tỉnh đã tập trung rà soát và thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 04 bà mẹ; tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 16 gia đình có con duy nhất là liệt sĩ, 03 gia đình có nhiều liệt sĩ; tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho 26 cá nhân. Tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 01 tập thể; Huân chương Lao động các hạng cho 03 tập thể, 10 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể, 36 cá nhân.

Tỉnh đã quan tâm khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, khen thưởng đối ngoại, khen thưởng cho nông dân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác. Giai đoạn 2016 - 2020, đã có 113 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1.156 tập thể, 1.686 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 317 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 593 tập thể được tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 1.102 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”./. 

Thanh Thuyên