PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh có 633 TTHC có phương án tái cấu trúc quy trình TTHC đáp ứng việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Qua hai tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020, việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình của các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong tổng số 1.633 TTHC đã rà soát, đánh giá, số lượng TTHC cần tái cấu trúc quy trình và có phương án tái cấu trúc quy trình là 633 TTHC.

Qua rà soát, đánh giá, toàn tỉnh có 633 TTHC có phương án tái cấu trúc quy trình TTHC đáp ứng việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực thi việc xử lý các phương án tái cấu trúc quy trình TTHC tại Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 17/11/2020 về việc cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, một số phương án tái cấu trúc quy trình TTHC được thực thi bao gồm: Mở rộng kho dữ liệu của tỉnh; tạo biểu mẫu điện tử cho các dịch vụ công trực tuyến, áp dụng cơ chế đăng nhập một lần (SSO); đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC và kết nối hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc.

Qua kết quả rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC (quy định cụ thể về các mẫu biểu, thời hạn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC giống như cách thức rà soát, đánh giá TTHC được quy định tại Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC) để tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Đồng Thị Vân