PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020
Quý II/2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC theo đúng kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, Bộ phận kiểm soát TTHC của tỉnh đã thực hiện việc góp ý kiến đối với 01 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa TTHC do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. UBND tỉnh ban hành 14 Quyết định công bố với tổng số 207 TTHC được công bố; 08 Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC với tổng số 93 quy trình của các đơn vị. Các TTHC sau khi được công bố đều được đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, trong quý II năm 2020, bộ phận kiểm soát TTHC đã thực hiện công khai 198 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai và đẩy mạnh thông qua việc ban hành các kế hoạch cụ thể để thực hiện. Một trong số đó là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức hiểu được các lợi ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Vì vậy, trong quý II năm 2020, tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 6.687 hồ sơ trực tuyến.

Về kết quả giải quyết TTHC, trong quý II năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 58.463 hồ sơ, trong đó có 57.064 hồ sơ đã giải quyết 1.399 hồ sơ đang giải quyết.

Trong công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Bộ phận kiểm soát TTHC của tỉnh thường xuyên đưa tin bài, thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng tờ rơi tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp hiểu về Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia và lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính” trên cơ sở tổng hợp các văn bản nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC…

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công bố danh mục TTHC khi có quyết định công bố của các Bộ, ngành Trung ương; ban hành quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC năm 2020; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin và nộp hồ sơ thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết TTHC và hội nghị triển khai Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ…./.

Bế Hiền