PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được nâng lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gắn bó với Nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời lồng ghép các nội dung của Nghị quyết vào các nghị quyết của chi, đảng bộ, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị. 

Đến thời điểm hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng xong và được phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm. Trong đó, thể hiện rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, kỹ năng, trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với từng vị trí việc làm. Hằng năm, tổ chức triển khai rà soát vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định. Theo kết quả rà soát, có 94,6% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (tăng 8,42% so với năm 2015); 12,1% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trên đại học (tăng 19,49% so với năm 2015); 88% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định (tăng 42,0% so với năm 2015); 99,9% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số) theo quy định (tăng 55,5% so với năm 2015). Trung bình mỗi năm có trên 20% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng theo chức danh. Hiện có 64,8% cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên (tăng 23,7% so với năm 2015); 21,9% viên chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên (tăng 6,7% so với năm 2015).

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của lãnh đạo quản lý, công chức và người lao động, hằng năm ban hành Kế hoạch làm theo Bác, trong đó lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cụ thể để giải quyết kịp thời, có hiệu quả. 

Các cơ quan, đơn vị cũng xây dựng quy định trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thuộc cấp mình quản lý. Theo đó, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm của bản thân trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong giữ gìn đạo đức, lối sống; trong thực hiện nhiệm vụ; trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan...

Công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được quan tâm thực hiện theo quy định. Định kỳ hằng năm, các đơn vị, địa phương đều tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo quy định bảo đảm kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch đối với những nhân sự không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch chức danh lãnh đạo.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, chất lượng công tác tham mưu được nâng cao..., từ đó, giúp các cấp, các ngành hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra./.

Thanh Thuyên