PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa có Công văn số 18/VPHĐBCQG-TT về triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày chủ nhật 23/5/2021.

Để kịp thời triển khai các công việc phục vụ cho việc tổ chức cuộc bầu cử sắp tới đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của pháp luật về bầu cử, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có Công văn đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm theo từng mốc thời gian cụ thể.

Theo đó, Thường trực HĐND, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp, hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp mình và của các đơn vị hành chính, dân cư cấp dưới trực thuộc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 9 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND chậm nhất vào ngày 07/02/2021, tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo quy định tại Điều 39 và Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND chậm nhất vào ngày 17/02/2021, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch (95 ngày trước ngày bầu cử)./.

Bích Huệ