PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Không tổ chức "Lễ hội Lồng tồng Ba Bể" Xuân Tân Sửu 2021
Ngày 29/01/2021, UBND huyện Ba Bể đã ban hành Văn bản số 332/UBND-VP về việc không tổ chức "Lễ hội Lồng tồng Ba Bể" Xuân Tân Sửu 2021. Đây là năm thứ hai, "Lễ hội Lồng tồng Ba Bể" không được diễn ra do dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

"Lễ hội Lồng tồng Ba Bể" là một hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được huyện Ba Bể tổ chức hằng năm vào dịp đầu xuân năm mới. Đây là một hoạt động văn hóa lớn tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Ba Bể không tổ chức “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” Xuân Tân Sửu 2021. UBND huyện Ba Bể cũng đã yêu cầu các xã, thị trấn không tổ chức lễ hội để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, để chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội, tháng 12/2020, UBND huyện Ba Bể đã ban hành kế hoạch tổ chức “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” Xuân Tân Sửu năm 2021 với nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đậm đà bản sắc dân tộc vào ngày 09 - 10 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 20 - 21/02/2021 dương lịch), tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu./.

Hương Dịu