PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung Kế hoạch nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 phải thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch được xác định bao gồm: (1) Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức phổ biến, quán triệt; (2) Thành lập các tổ chức chỉ đạo, phụ trách bầu cử; (3) Công tác tuyên truyền về bầu cử; (4) Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; (5) Tổ chức Hội nghị triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; (6) Định hướng về công tác nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; (7) Về ứng cử, hiệp thương, giới thiệu ứng cử và tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; (8) Về tổ chức bầu cử, công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và tổng kết cuộc bầu cử; (9) Công tác bảo đảm kinh phí, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về tiến độ thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Thường vụ các cấp xây dựng kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp mình xong trước ngày 15/01/2021.

Tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên và của cấp mình về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: Ở cấp tỉnh xong trước ngày 15/01/2021; ở cấp huyện xong trước ngày 20/01/2021 và ở cấp xã xong trước ngày 30/01/2021.

Việc thành lập các tổ chức chỉ đạo, phụ trách bầu cử phải xong trong tháng 01/2021…/.

Bích Huệ