PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính
“Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số” - Đây là mục tiêu tỉnh Bắc Kạn hướng tới khi triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, nhiều giải pháp đã được tỉnh Bắc Kạn đề ra và giao cho từng đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Cụ thể như Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Phòng Nội chính - Pháp chế phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa các cấp. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC, điện tử hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả giải quyết TTHC; đánh giá để đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, bao gồm cả các TTHC về hộ tịch, cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, thuế và tổ chức triển khai thực hiện…

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện những giải pháp trên, trong quý I/2021, Bắc Kạn đã công bố 14 TTHC và được tỉnh địa phương hóa nội dung, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và đồng bộ dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://dichvucong.backan.gov.vn) để tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Bộ phận Một cửa các cấp tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp thông qua phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định. Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã lấy ý kiến đánh giá công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên thiết bị điện tử (ipad) đặt ngay tại quầy giao dịch.

Trên địa bàn tỉnh, 100% số TTHC được quy định phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đã được thực hiện. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được công bố quy trình nội bộ. Trong quý I/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 3 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết của 35 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng. Trên cơ sở đó, các Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04/02/2021 về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến việc rà soát, lựa chọn TTHC đáp ứng việc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và chỉ đạo việc tạo biểu mẫu điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Hiện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, Bắc Kạn đang triển khai thực hiện 2 nội dung liên quan là xác định khối lượng kết quả giải quyết TTHC cần số hóa và xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử. Đối với tích hợp dịch vụ công của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ kiểm thử các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp mã số hồ sơ kiểm thử để Văn phòng Chính phủ thẩm định, kiểm duyệt…

Với những giải pháp đã và đang được triển khai khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các cấp chính quyền, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC./.

Thu Cúc