Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

STTTên văn bảnGửi ý kiến
1Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắ...Nhấp vào đây
2Dự thảo Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với ...Nhấp vào đây
3Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý đoàn nước ngoài đến l...Nhấp vào đây
4Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2019Nhấp vào đây
5Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ...Nhấp vào đây
6Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...Nhấp vào đây
7Đề nghị góp ý Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó T...Nhấp vào đây
8Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnhNhấp vào đây
9Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về công nhận và một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng n...Nhấp vào đây
10Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bàn hành Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chínhNhấp vào đây
11Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng h...Nhấp vào đây
12Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018Nhấp vào đây
13Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
14Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về kế hoạch năm 2019Nhấp vào đây
15Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
16Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND ...Nhấp vào đây
17Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi đối với kinh phí đảm bảo trật tư an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
18Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ba...Nhấp vào đây
19Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông n...Nhấp vào đây
20Đề nghị góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về an ...Nhấp vào đây
21Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa...Nhấp vào đây
22Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
23Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây d...Nhấp vào đây
24Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định Quy định lập và quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
25Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và...Nhấp vào đây
26Đề nghị góp ý về dự thảo Quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnhNhấp vào đây
27Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnhNhấp vào đây
28Đề nghị góp ý về dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó các ph...Nhấp vào đây
29Đề nghị góp ý về dự thảo Nghị quyết thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trú là con em dân tộc thiểu số sống ở các huyện 30 a...Nhấp vào đây
30Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng các phòng thuộc Sở KH&ĐT.Nhấp vào đây
31Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới trên đị...Nhấp vào đây
32Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển du lịch trên địa b...Nhấp vào đây
33Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý các cơ sở giết mổ động vật nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
34Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn Nhấp vào đây
35Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng h...Nhấp vào đây
36Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025Nhấp vào đây
37Đề nghị góp ý vào dự thảo dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025Nhấp vào đây
38Đề nghị góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
39Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tếNhấp vào đây
40Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ ĐồnNhấp vào đây
41Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đế...Nhấp vào đây
42Đề nghị góp ý vào Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc KạnNhấp vào đây
43Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...Nhấp vào đây
44Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tr...Nhấp vào đây
45Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trườngNhấp vào đây
46Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh B...Nhấp vào đây
47Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
48Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động và phân loại của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
49Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợiNhấp vào đây
50Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”Nhấp vào đây
51Đề nghị góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
52Đề nghị góp ý Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn gi...Nhấp vào đây
53Đề nghị góp ý cho Dự thảo Đề án Sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán hoạt động của các tổ ch...Nhấp vào đây
54Đề nghị góp ý Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
55Đề nghị góp ý cho dự thảo về Quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
56Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư t...Nhấp vào đây
57Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển thương mại dịch vụNhấp vào đây
58Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh B...Nhấp vào đây
59Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
60Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
61Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh ...Nhấp vào đây
62Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn ch...Nhấp vào đây
63Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Quy định, điều...Nhấp vào đây
64Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô khách Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Nhấp vào đây
65Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phươngNhấp vào đây
66Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 51/2016/NĐ-HĐND về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách ...Nhấp vào đây
67Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên...Nhấp vào đây
68Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa...Nhấp vào đây
69Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao đ...Nhấp vào đây
70Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục ti...Nhấp vào đây
71Đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nh...Nhấp vào đây
72Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2017Nhấp vào đây
73Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhấp vào đây
74Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
75Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định ban hành Quy Chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trê...Nhấp vào đây
76Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương...Nhấp vào đây
77Đề nghị xây dựng Nghị quyết về Đề án tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
78Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên tru...Nhấp vào đây
79Đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp...Nhấp vào đây
80Đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai, thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên ...Nhấp vào đây
81Sở Tài chính đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018Nhấp vào đây
82Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đến năm 2025Nhấp vào đây
83Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bútNhấp vào đây
84Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí ...Nhấp vào đây
85Đề nghị góp ý vào Báo cáo thuyết minh công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018Nhấp vào đây
Sign In