PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 10 từ 27/02/2023 đến 05/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển"Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)