PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp nghe báo cáo, đôn đốc tình hình thực hiện một số dự án có quy mô lớn ngoài ngân sáchTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên14:30Họp Thường trực HĐND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội thảo Du lịchHà Nội
PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00TXCT tại xã Địa LinhHuyện Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)