PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 45 từ 31/10/2022 đến 06/11/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 08:00Họp UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng19:00Dự Khai mạc sự kiện "Sắc thu Hồ Ba Bể"Huyện Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)